اکتشاف برای نشان دادن آثار مستند در استخراج زغال سنگ